• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

سروین فارم

سروين فارم يك مجموعه دانش محور در حوزه مديريت هوشمند مزارع است كه با بهره گيری از فناوری اينترنت اشياء و تحليل داده های سنسورهای هوشمند، در راستای بهره وری روزافزون مزارع دامداری فعاليت می نمايد. سروين فارم حاصل مشاركت گروه صنعتی كشاورزی محسنيان و شركت سهاآگرين تك از يك طرف و شركت فناوری سروين از طرف ديگر می باشد.