• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

مدیریت آسایش دام

مدیریت آسایش دام

راحتی و آسایش دام از پارامترهای تأثیرگذار بر سلامت و میزان تولید شیر است. میزان دما و رطوبت محیط که در صنعت دام با شاخص THI تعیین می‌شود، یکی از شاخصهای مهم سنجش آسایش دام است. از اینرو، سیستم سروین فارم با بهره‌گیری از سنسورهای ویژه‌ای که در نقاط مختلف دامداری به صورت ثابت قرار داده ‌می‌شوند، مقادیر دما و رطوبت و شاخص THI را متناسب با اقلیم محاسبه می‌کند. این، در کنار آمار بودجه زمانی فعالیت های دام که در سیستم سروین فارم تحلیل می‌شود، تصویر روشنی از آسایش دام در نقاط مختلف مزرعه در اختیار دامدار می‌گذارد. مدیریت مزرعه بدینوسیله می‌تواند با اقدامات مدیریتی مقتضی شرایط بهتری را برای آسایش دام و تولید گله فراهم کند.