• سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

تگهای هوشمند مکانیابی و پایش سلامت

جمع آوری داده های مرتبط با فعالیت، سلامت و مکان دام توسط تگهای هوشمند متصل به گردن و یا گوش صورت می‌گیرد. اين داده ها هنگامي كه در سامانه مديريت سلامت اسمارت كتل پردازش مي شود، هرگونه وضعيت غيرعادي در رفتار دام را براي بررسي بيشتر به مديريت مزرعه اطلاع رساني مي كند. تغذیه توان تگها توسط باتری و یا سلول های خورشیدی تعبیه شده روی تگ صورت میپذیرد.