• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

تگهای هوشمند مکانیابی و پایش سلامت

تگهای هوشمند مکانیابی و پایش سلامت

جمع آوری داده های مرتبط با فعالیت، سلامت و مکان دام توسط تگهای هوشمند متصل به گردن و یا گوش صورت می‌گیرد. اين داده ها هنگامی كه در سامانه مديريت سلامت سروین فارم پردازش می شود، هرگونه وضعيت غيرعادي در رفتار دام را برای بررسی بيشتر به مديريت مزرعه اطلاع رسانی می كند. تغذیه توان تگها توسط باتری و یا سلول های خورشیدی تعبیه شده روی تگ صورت میپذیرد.