• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

مقالات

روش های نوین تعیین اسکور بدنی دام

با پیشرفت تکنولوژی، این امید بوجود آمده که شاید بتوان از روشهای جدیدتری برای ارزیابی نمره بدنی گاوها استفاده کرد و استفاده از انسان را در ارزیابی نمره بدنی به حداقل رساند. روشهایی که توسعه یافته است روش اولتراسونوگرافی و روش نمره دهی با استفاده از دستگاههای اتوماتیک است.

اهمیت تشخیص فــحــلی در عملکرد گله‌های گاو شیری

بهبــود بــازده تولیدمثــل بــرای افزایــش تولیــد شــیر در گاوهــای شــیری ضــروری اســت و بنابرایــن در ســودآوری در مـزارع دام شـیری نقـش مهمـی دارد. ثابت شده است کـه افزایـش مـداوم تولیـد شـیر در گاوهـای شـیری باعـث کاهـش بـاروری و افزایـش فاصلـه گوسـاله زایـی شـده اسـت.

مزایای مدیریتی و اقتصادی اندازه گیری روزانه شیر تولیدی هر دام در مزارع صنعتی دام شیری

حدود 50% پروتئين حيواني مورد مصرف سرانه در كشور ما از طريق شير تأمين میشود. راههاي افزايش توليد شير استفاده صحيح از اصول عملي دامپروري شامل تغذيه، مديريت، بهداشت و اصلاح نژاد ميباشد. همانطور که ذیلاً تشریح میشود، سنجش روزانه مقدار شیر و پیرو آن انجام اقدامات مدیریتی مناسب، کمک شایانی به افزایش تولید شیر و ارتقای اقتصاد گله مینماید.