• smart farm


 • smart farm


 • smart farm

  سروین فارم فن‌آوری های
  هوشمندسازی مزارع دام شیری

 • smart farm

  آنالیز و پردازش داده ها و ارائه
  خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

 • smart farm

  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎبی و
  ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ دام

 • smart farm

  خدمات مهندسی
  هوشمندسازی مزارع

< >

پردازش داده ها و ارائه خدمات مشاوره تخصصی مدیریت گله

داده های سنسوری در سروین فارم بصورت آنلاین پردازش می‌شود و اطلاعات ارزشمند مدیریتی و سلامت گله را در اختیار مدیریت مزرعه می‌گذارد. این اطلاعات مزایای مشخصی از منظر اقتصادی برای دامداری دارد و این بطور مثال در تشخیص به موقع فحلی و بیماری ها آشکار است. همچنین از منظر مدیریت دامداری، اعم از تنظیم جیره، مدیریت دسته بندی دام ها، و مدیریت سلامت و دامپزشکی، مزارع هوشمند می‌توانند از تحلیل داده های سروین فارم بهره بالایی بدست آورند. سروین فارم با بهره گیری از متخصصان بین المللی اقتصاد کشاورزی، سرویس مشاوره عالی مدیریت گله های دام شیری را به مزارع تحت پوشش ارائه می‌نماید. هدف از این بسته خدماتی، استفاده حداکثری از تحلیل داده های محیطی و دام در جهت ارتقاء بهره وری مزارع و کارآیی اقتصادی ایشان است.